2019. urtean kirol-jarduerak antolatzeko diru-laguntzen deialdiarena

Odietako Udalak, 2018ko abenduaren 10ean egin osoko bilkura arruntean, 2019. urtean kirol-jarduerak egiteko diru-laguntzen deialdia onesteko erabakia hartu zuen.

Oharra: testu osoa Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 428816.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Erripan (Odieta), 2018ko abenduaren 10ean.–Alkatea, Alberto Urdaniz Elizondo.